શૈક્ષણિક વલણ

શૈક્ષણિક વલણ, asvnews, onlinestudy, education,

2020 માટે ટોચના 24 શૈક્ષણિક વલણો દર વર્ષે આપણે લગભગ તમામ ક્ષેત્રોમાં વલણોમાં પરિવર્તન જોતા હોઈએ છીએ અને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં આ કેસ અલગ નથી.

આ તે ક્ષેત્રોમાંનો એક છે જે આપણે દર વર્ષે ઘણાં નોંધપાત્ર ફેરફારો જોઇએ છીએ. તે શિક્ષણ અને શિક્ષણના પરિણામો પર વિદ્યાર્થીના પરિપ્રેક્ષ્ય પર ગંભીર અસર કરે છે. તે ઉપલબ્ધ સંસાધનો, મોટા સમાજ માટે કયા વિકલ્પો સસ્તું છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *