ગુજરાતી નવું વર્ષ 2020 ની ઉજવણી-ગુજરાતી નવું વર્ષ 2020 ના અભિનંદન/ સાલ મુબારખ

ગુજરાતી નવું વર્ષ 2020ની ઉજવણી દિવાળી ના તરત બીજા દીવસે ઉજવવામાં આવે છે. ગુજરાતી નવા વર્ષના…